Boldog szeretnél lenni a munkádban vagy sikeres?

2012. szeptember 10. 19:22 - Miskei Anikó

Végig­gon­dol­tad már, hogy mi kell ahhoz, hogy a mun­kád bol­dog­sá­got okoz­zon? Ha te is a sikert neve­zed meg mun­ka­he­lyi bol­dog­sá­god tit­ka­ként gon­dolj bele job­ban, hogy konk­ré­tan mi szük­sé­ges ehhez siker­hez? Több ügy­fél, több munka, több képesítés…Több, több, több…Mindenből. Vajon tény­leg ez lenne a mun­ka­he­lyi bol­dog­sá­god záloga? Kuta­tá­sok sze­rint ez tévút! Ugyanis a sikert egy új szem­lé­let­mód garan­tálja. Ismer­kedj meg vele jobban!

Mun­ka­he­lyi sike­re­i­det első­sor­ban a mun­ka­kö­röd hatá­rozza meg: lehet, hogy sokat kell még tanul­nod, növel­ned kell az eladást, haté­ko­nyabbá tenni a folya­ma­to­kat, sike­res vizs­gá­zó­kat nevel­ned, bol­do­gab­ban elen­gedni a kli­en­se­i­det, mint ahogy jöt­tek vagy éppen egész nap jókedvűen moso­lyog­nod. Akár­hogy is néz­zük, a siker­nek fel­té­te­lei van­nak, melyek ha tel­je­sül­nek, akkor újabb célok követ­kez­nek: újabb képe­sí­tés, nagyobb eladás, még több sike­res vizs­gázó, még több bol­dog kli­ens és még több ven­dég. Ebből is lát­szik, ha kizá­ró­lag a siker­rel méred a bol­dog­sá­go­dat, akkor azt csak rövid időre tapasz­tal­ha­tod meg, miután a fel­té­te­lek tel­je­sül­tek. Ezál­tal a bol­dog­ság a siker­rel ellen­té­tes olda­lon áll, így hosszab­ban nem élhe­ted át.

For­díts a képleten!

Mielőtt úgy érez­néd, hogy a 22-es csap­dá­jába kerül­tél, nézd meg, milyen csa­var­ral állt elő a pozi­tív pszi­cho­ló­gia. Shawn Achor ame­ri­kai pszi­cho­ló­gus kuta­tá­sa­i­ban azt találta, hogy a mun­ka­he­lyi siker csak 25%-ban függ­vé­nye az IQ-nak, 75%-ban az opti­miz­mus­ról, tár­sa­dalmi támo­ga­tás szint­jéről és arról a képes­ségről jósol­ható be, hogy valaki a stresszt mennyire kezeli kihí­vás­ként fenye­ge­tett­ség helyett.
Ebből máris kiol­vas­ható, hogy mennyire hát­rá­nyo­san hat, ha a moti­vá­ciót ered­mény­táb­lák­kal, a tel­je­sít­ményt jelölő szín­kó­dok­kal pró­bál­ják növelni. Hiszen azokra, akik nem a kiemel­kedők közé tar­toz­nak, úgy hat ez a meg­bé­lyeg­zés, mint ami­kor néz­zük a hír­adót és a nega­tív hírek­nek köszön­hetően azt éljük meg, hogy egy rossz világ­ban élünk. Az önész­le­lé­sük a nega­tí­vu­mokra helyező­dik, ami a tel­je­sít­mé­nyük rom­lá­sá­hoz vezet.
A meg­ol­dás, hogy meg­for­dít­juk a kép­le­tet és a bol­dog­sá­got helyez­zük a siker elé.

A kulcs: pozi­tív alkalmazkodás

Azál­tal, hogy a pozi­ti­vi­tást meg­ta­pasz­tal­juk a jelen­ben, bol­dog­ság­előnyre teszünk szert. Ennek köszön­hetően agyunk job­ban tel­je­sít, ami­nek ered­mé­nye­kép­pen növek­szik kre­a­ti­vi­tá­sunk, IQ-nk és ener­gia­szin­tünk is. Vagyis minél bol­do­gab­bak vagyunk, annál kemé­nyeb­ben, kitar­tób­ban és gyor­sab­ban tudunk dol­gozni, ami­nek köszön­hetően egyre sike­re­seb­bek is vagyunk. Bol­dog­sá­gunk pedig csak 10%-ban múlik körül­mé­nye­inktől, 90%-ban attól függ, agyunk mikép­pen dol­gozza fel az infor­má­ci­ó­kat. A fel­dol­go­zás mód­ján pedig bár­mi­kor vál­toz­tat­ha­tunk. Shawn Achor 45 ország­ban dol­go­zott együtt isko­lák­kal és vál­la­la­tok­kal, ahol min­denki meg­ta­nul­hatta, hogyan vál­toz­tat­hat pozitivitásán.

Tré­nin­gezd pozi­tívvá az agyadat

Shawn Achor és csa­pata kidol­go­zott egy rövid gya­kor­lat­sort, mely­nek köszön­hetően az agy más módon kezd el alkal­maz­kodni a világ­hoz, opti­mis­táb­ban és sike­re­seb­ben dol­go­zik. 21 nap alatt az agy átáll egy új műkö­dés­módra, ahol a világ befo­ga­dá­sát a pozi­tív­val kezdi a nega­tív helyett.
  
  •  Írj le min­den nap 3 új dol­got, ami­ért hálás vagy! Képe­sek vagyunk annyira csak a hiá­nyokra össz­pon­to­sí­tani, hogy szinte észre sem vesszük azt, amink van.
  • Vezess nap­lót, ami­ben min­den nap leírsz egy pozi­tív élményt, ami az elmúlt 24 órá­ban tör­tént veled, ezál­tal az agyad újra­éli az eseményt
  •  Végezz rend­sze­re­sen fizi­kai akti­vi­tást, mozogj! 
  •  Medi­tálj! Lecsen­de­síti az elméd, meg­ta­pasz­tal­ha­tod a belső csendet. 
  •  Min­den nap cse­le­kedj valami jót! Ez lehet egy dicsérő meg­jegy­zés, email, az ülő­he­lyed átadása a buszon, villamoson.
Ez is azt bizo­nyítja, hogy bár a vilá­got nem vál­toz­tat­hat­juk meg, de azt, aho­gyan meg­ta­pasz­tal­juk és fel­fog­juk, igen.

Ha kíván­csi vagy Shawn Achor előa­dá­sára, itt meg­te­kint­he­ted: http://www.ted.com/talks/lang/hu/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work.html

A cikk megjelent itt: Lelkizóna